Obecní knihovna Moravský Písek
Naposledy aktualizováno: 22.01.2019 15:41:31

                                         KNIHOVNÍ ŘÁD

 

 

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Moravském Písku, schválenou na

23. zasedání zastupitelstva obce dne 30.8.2002 a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb.

/knihovní zákon/, vydávám tento knihovní řád:

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. l. Právní zakotvení

          Podle § 4, odst. 6 knihovního zákona /KZ/ knihovna realizuje právo občana na

          svobodný a rovný přístup k informacím, a tím naplňuje čl. 17 odst. 1 Listiny

          základních práv a svobod

          Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny práv a svobod a na zákon

           č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění, a tím se po-

           dílí na naplňování práva občanů na svobodný a rovný přístup k informacím, vzdělání

           a ke kulturním hodnotám bez jakéhokoliv omezení ve smyslu jazykovém, etnickém,

           náboženském, ekonomickém, kulturním, vzdělanostním či věkovém.

ČL. 2. Poslání a činnost knihovny

           Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a § 12 zákona č. 257/2001 Sb. /KZ/.

           Je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu

           veřejné knihovnické a informační služby vymezené § 2, § 4 a § 14 KZ.

ČL. 3. Veřejné knihovnické a informační služby

           Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou

           vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

           a/ výpůjční služby

-         absenční půjčování knihovního fondu /půjčování mimo budovu/

-         prezenční půjčování knihovního fondu a periodik /půjčování v budově/

-         meziknihovní služby

          b/ informační služby

-         lokačně-informační služba, zjišťování a informace o dostupnosti fondů

-         přístup na internet

          c/ propagační služby

-         pořádání besed, přednášek pro uživatele

-         pořádání instruktáží o knihovně a jejím používání

-         propagace knihovny v místním tisku

          d/  placené služby

-         kopírování

-         tisk

          Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 2 KZ knihovna bezplatně

          Placené služby knihovna poskytuje v souladu s § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb.

 

          Veškeré finanční částky /registrační poplatky, manipulační poplatky, poplatky za

           služby apod./ jsou knihovnou řádně účtovány ve výši stanovené ceníkem

          /viz Příloha -1-/

          

                                              

 II. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB

 

ČL. 4. Registrace uživatele

            1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním

                čtenářského průkazu na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle

                osobních dokladů, děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného sou-

                hlasu rodiče.

            2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum

                narození, adresu bydliště. Změnu těchto údajů je povinen čtenář knihovně oznámit.

            3. Osobní údaje bude knihovna zpracovávat dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně

                osobních údajů.

ČL. 5. Základní povinnosti a práva uživatele knihovny

           1. Uživatel je povinen řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka.

               Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku

               a ochranu majetku. Je povinen zachovávat v prostorách knihovny klid, ukládat

               knihy a časopisy na vyhrazená místa.

           2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven

               práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou

               škodu a povinnosti uhradit ji podle platných předpisů.

           3. Připomínky,podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat ústně nebo

               písemně pracovníkovi knihovny.

ČL. 6. Pokyny pro využívání výpočetní techniky

           1. Uživatel je povinen používat pouze programové vybavení, které mu knihovna

               poskytuje.

           2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny

               a nainstalovaných aplikací a programů

           3. Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat

               přístupných na internetu. Při použití vlastní diskety je povinen předložit je

               obsluze k antivirové kontrole.

           4. Uživatel nese plnou odpovědnost za případné zásahy do konfigurace počítače, které

               by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě. Dále je uži-

               vatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky

               výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

           5. Získané informace a data /v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu/ slouží výhradně

               k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není dovoleno je jakýmkoliv

               způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat

               /ani v počítačové síti/, prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

          6. Uživatel nesmí:

              a/ vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě, chod a výkonnost sítě

                  jako celku, např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě; používat síť k přístupům

                  do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů

              b/ měnit nastavení počítače, doplňovat instalaci vlastními programy

              c/ zneužít přístup k internetu pro jakoukoli reklamní nebo komerční činnost

          7. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat /viz zákon č. 121/2000

              Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně

              některých zákonů (autorský zákon)/ v platném znění a ostatní předpisy. Případné

              zneužití dat a informací může být trestné /viz zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně

              osobních údajů v informačních systémech/.

 

     

           8. Uživateli je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými

            právními předpisy. Rovněž uživatel nesmí přistupovat na stránky propagující násilí,

            rasovou nebo národnostní nesnášenlivost a na stránky s erotickým nebo

            pornografickým obsahem.

           9. Děti do 15 let mají přístup na internet pouze v případě písemného souhlasu rodičů.

           10. Provozovatel /Obecní knihovna Moravský Písek/ nenese odpovědnost za obsah

            souborů stažených z internetu a neodpovídá za rychlost spojení.

           11. V případě porušení výše uvedených pokynů může být uživatel pracovníkem   

           knihovny vykázán.

                           

 

 

III. VÝPŮJČNÍ ŘÁD

 

ČL. 7. Zpřístupňované knihovní dokumenty

           1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty /dále jen dokumenty/ z vlastního knihovní-

               ho fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních

               služeb nebo prostřednictvím výměnných fondů.

           2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle zákona

               257/2001 § 4 knihovního zákona, vyhlášky ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a

               Metodických pokynů NK ČR.

           3. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování

               věcí č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

ČL. 8. Rozhodnutí o půjčování

            1. Mimo knihovnu si uživatel nemůže půjčit dokumenty,

                - kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození

                - které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny

                - jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy /porušení

                  autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod/

                  nebo předpisy Obce Moravský Písek

 - které byly zapůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční

   služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny

ČL. 9. Postupy při půjčování

           1. Uživatel při každé návštěvě knihovny předkládá čtenářský průkaz, který je nepře-

               nosný /tzn., že jej nemohou využívat rodinní příslušníci nebo známí/.

           2. Před převzetím výpůjčky si každý uživatel ve vlastním zájmu prohlédne půjčované

               dokumenty a zjištěné závady ihned nahlásí pracovníku knihovny. V případě, že

               je neohlásí, zodpovídá za všechny závady zjištěné na dokumentu při jeho navrácení

               a je povinen uhradit náklady spojené s uvedením dokumentu do původního stavu.

           3. Je-li požadovaný dokument vypůjčen, může uživatel požádat o jeho rezervaci.

               Jestliže si zamluvený dokument nevyzvedne ve stanoveném termínu /termín

               stanoví pracovník knihovny/, je tento dokument postoupen dalšímu uživateli.

               Dokument je rezervován a zapůjčen v pořadí, v němž uživatelé o rezervaci žádali.

           4. Uživatel nesmí vypůjčený dokument poskytovat dalším osobám. Ručí za něj po   

               celou dobu výpůjčky.

 

 

ČL. 10. Výpůjční lhůty

              1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc, není-li s knihovníkem

                   dohodnuto jinak. Pokud daný dokument nepožaduje další čtenář, může uživatel

                   požádat dvakrát po sobě o prodloužení výpůjční lhůty /celková doba výpůjčky

                   může tedy být 3 měsíce/. V odůvodněných případech je možné povolit novou

                   výpůjční lhůtu téhož dokumentu, ale jen po předchozím předložení.

              2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu,

                  případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

ČL. 11. Vrácení vypůjčeného dokumentu

              1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej

                  vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit

                  knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě

                  dokumentu.

              2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním,

                  zvýrazňováním, psaním poznámek do textu nebo na jeho okraj, či jiným způsobem

                  do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

              3. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument ve stanoveném termínu.Pokud tak

                  neučiní, knihovna mu účtuje poplatek z prodlení dle ceníku /viz Příloha -1-/.

                  Knihovna není povinna uživatele o vrácení půjčených dokumentů upomínat, ale

                  může upozornit na překročení výpůjční lhůty zasláním upomínek I., II., III. a

                  doporučeného dopisu. Uživatel je povinen zaplatit poplatek za opožděné vrácení

                  bez ohledu na to, zda mu byla doručena upomínka či nikoliv.

              4. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení

                  vymáhat právní cestou. Při vymáhání vypůjčeného dokumentu právní cestou

                  účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené  s přípra-

                  vou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

               5. Do vypořádání pohledávak má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování

                   všech služeb.

ČL. 12. Reprografické a jiné kopírovací služby

              1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

              2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondu knihovny, nebo

                  z fondu jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla

                  kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona

                  č. 121/2000 Sb. – autorský zákon.

              3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li obsah dokumentu v rozporu

                  s právními předpisy /porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické,

                  pornografické literatury apod/.

              4. Knihovna může pro svého uživatele objednat kopie v českých

                  knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá

                  ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla kopie

                  tímto způsobem zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními

                  autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

                          

         

       

ČL. 13. Poplatky a postihy za nedodržení knihovního řádu

              1. Uživatel je povinen bezodkladně ohlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve

                   lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

               2. O způsobu náhrady poškozeného nebo ztraceného dokumentu rozhoduje

                   knihovník. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu,

                   obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě

                   nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu

                   není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo

                   v jiném vydání, jiné dílo nebo finanční náhradu. Výši finanční náhrady za

                   poškození dokumentu stanoví pracovník knihovny.

                   V případě ztráty dokumentu uživatel zaplatí jeho pořizovací cenu /viz Příloha -1-/.

              3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se

                  ztrátou nebo poškozením dokumentu vznikly.

              4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna

                  právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

              5. Pokud uživatel nevrátí dokumenty ve stanovené lhůtě, účtuje mu knihovna

                  poplatek z prodlení /viz Příloha -1-/. Jestliže uživatel nevrátí vypůjčené dokumenty

                 ani po zaslání upomínek a doporučeného dopisu, budou vymáhány právní cestou a

                 zároveň budou vymáhány náklady s tím spojené.

             6. Povinnosti platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení

                 stanovené výpůjční lhůty. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách /z nichž poslední

                 je doporučený dopis/ následuje vymáhání právní cestou.

             7. Za vystavení nového čtenářského průkazu při ztrátě nebo zničení se účtuje

                 manipulační poplatek /viz Příloha -1-/.

             8. Za poškození, případně ztrátu dokumentu, rovněž i za škody způsobené na ostatním

                 majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů, zvláště dle

                 § 442,odst. 2 občanského zákoníku, kde je uvedeno: „Škoda se hradí v penězích,

                 požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením

                 do předešlého stavu.“

             9. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle

                 obecně platných předpisů

 

  

  

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

ČL. 14. Výjimky z knihovního řádu

              Výjimky z knihovního řádu povoluje pracovník knihovny.

ČL. 15. Doplňky knihovního řádu

              Nedílnou součástí knihovního řádu jsou přílohy

ČL. 16. Účinnost Knihovního řádu Obecní knihovny v Moravském Písku

              Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 30.3.2009 a platí na dobu neurčitou.

 

V. PŘÍLOHY

ČL. 17. Seznam příloh:

              l. Ceník poplatků a placených služeb

              2. Pravidla využívání výpočetní techniky

              3. Internet klub a počítačová herna /provozní řád/

 

 

  

V Moravském Písku     30.3.2009

 

 

 

 

 

místostarosta OÚ ……………………….        starosta OÚ ……………………..

                               Ing. Miroslav Dula                                   Jan Tihlařík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 1                                               

CENÍK POPLATKŮ A PLACENÝCH SLUŽEB

 

Registrační poplatek na kalendářní rok:

děti a mládež do 15 let:                                        20,- Kč

studenti a učni denního studia + důchodci:        30,- Kč

uživatelé nad 70 let + držitelé průkazu ZTP:      zdarma

ostatní uživatelé:                                                   50,- Kč

Jednorázový registrační poplatek pro neregistrované čtenáře

- zapůjčení dokumentů /maximálně 3 tituly/           10,- Kč

 

Výpůjční doba dokumentu je 1 měsíc. Po uplynutí této lhůty je uživatel povinen požádat

o prodloužení /prolongaci/ výpůjčky. Výpůjční dobu lze prodloužit dvakrát. Maximální doba

výpůjčky je 3 měsíce. Pokud uživatel nepožádá o prodloužení lhůty, je povinen zaplatit za

zaslané upomínky /popřípadě upomínací dopis/:

I. upomínka:                              20,- Kč

II. upomínka:                             20,- Kč

III. upomínka:                            20, - Kč

upomínací dopis:                        40,- Kč

 Knihovna není povinna uživatele o vrácení půjčených dokumentů upomínat.

Uživatel je povinen zaplatit poplatek za opožděné vrácení bez ohledu na to, zda mu byla

doručena upomínka či nikoliv.

 

Ztráta knihy :  finanční náhrada ve výši pořizovací ceny knihy

 

Ztráta /zničení/ čtenářského průkazu:    5,- Kč

 

Internet:   - pro registrované i neregistrované uživatele za informačním, vzdělávacím a

                   studijním účelem; 1 hodina zdarma; každá další započatá hodina 20,- Kč

               -  pro registrované i neregistrované uživatele využití k počítačovým hrám

                  1/2 hodiny zdarma; každá další započatá ½ hodina 20,- Kč

Kopírování:    2,- Kč za 1 ks formátu  A4

Tisk:               3,- Kč za 1 ks formátu A4

 

 

 

 

 

 

 

                                               Příloha -2-

 

PRAVIDLA VYUŽÍVÁNÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY

 

1. Výpočetní techniku a přístup na internet může využívat každý registrovaný

    i neregistrovaný uživatel /viz Příloha -1-/

2. Při práci s výpočetní technikou je uživatel povinen řídit se písemnými instrukcemi

    umístěnými u počítačů a pokyny pracovníka knihovny.

3. Pro práci s výpočetní technikou může knihovna stanovit časové limity a další

    podmínky, aby umožnila využití většímu počtu zájemců.

4.U jednoho počítače může pracovat pouze jedna osoba /výjimečně dva lidé/.

5. Uživateli je zakázáno používat jiné programové vybavení než to, které je mu

    poskytnuto v nabídce. Není dovoleno měnit nastavení počítače ani doplňovat stávající

    instalaci vlastními programy. Je zakázáno pokoušet se o obcházení prostředků ochrany dat

6. Uživatel může použít přinesená paměťová média /diskety, CD, CD-ROM, flash disk,

    digitální fotoaparát/. Není dovoleno připojovat notebook.

7. Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz počítače, periférií

    nebo sítě, nesmí blokovat komunikační linky a omezovat výkon počítače. Je odpovědný

    za škody vzniklé neodbornou manipulací včetně škod způsobených jím zanesenými

    počítačovými viry.

8. Soubory stažené z počítače lze vytisknout nebo ukládat na diskety a CD-ROM. Tisk

    z počítače je placená služba /viz Příloha -1-/.

9. Začátek a ukončení práce na počítači nahlásí uživatel pracovníkovi knihovny.

10.Při nerespektování pravidel je pracovník knihovny oprávněn ukončit uživateli práci

     na počítač.

 

Internet

 

Pro práci s internetem platí v plném rozsahu výše uvedené body a dále:

a/ Uživatel musí ovládat práci na počítači v operačním systému Windows a základní

    principy práce s počítačovou sítí internet.

b/ Uživatel má možnost si rezervovat stanici na konkrétní dobu. Při nedodržení termínu

    rezervace propadá.

c/ Uživatel může používat pouze veřejně přístupné služby.

d/ Použití internetu je určeno k informačním, vzdělávacím a studijním účelům.

e/ Není dovoleno navštěvovat stránky s erotickým, nábožensky nebo národnostně

    urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání

    drog. Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními

    předpisy ČR. Přístup k internetu nesmí být zneužit pro jakoukoliv reklamní nebo

    komerční činnost.

f/ Knihovna nenese odpovědnost za obsah stránek vystavených na internetu a za rychlost

   připojení.

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Příloha -3-

 

INTERNET KLUB A POČÍTAČOVÁ HERNA  /provozní řád/

 

1.  Internet klub a počítačová herna je veřejné zařízení zřízené Obecním úřadem

     Moravský Písek v místní knihovně.

2.  Provozní doba je shodná s výpůjční dobou v knihovně.

3.  Každý uživatel klubu a herny je povinen řídit se provozním řádem.

4.  Uživatelé pracují individuálně. U jednoho počítače může pracovat pouze jedna osoba

     /výjimečně dva lidé/.

5.  Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software.Není dovoleno nahrávat na

     diskety jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu.

6.  Informace a soubory získané při práci na internetu si mohou uživatelé odnést na

     disketách. Uživatelé mohou používat vlastní diskety.

7. Uživatelé mají možnost vytisknout si www stránky dle ceníku /viz Příloha -1-/;

    na tuto skutečnost však musí upozornit obsluhu klubu /pracovníka knihovny.

8.  Uživatelům není dovoleno přihlašovat se do e-mailových konferencí, mazání

     došlých zpráv v jednotlivých poštovních schránkách v počítačích.

9.  Provozovatel Internet klubu nenese žádnou odpovědnost za obsah souborů stažených

     z internetu; zvláště pak, obsahují-li viry.

10. Uživatelé nesmějí navštěvovat stránky /servery/ s nevhodným obsahem /drogy,

      pornografie, terorismus…/.

11. V prostorách klubu není dovoleno konzumovat nápoje ani potraviny. Je zakázáno kouření.

12. Uživatelé jsou povinni dbát pokynů obsluhy klubu /pracovníka knihovny.

13. Použití internetu pro informační, vzdělávací a studijní účely je zdarma v délce 1 hodiny;

      použití internetu pro počítačové hry je zdarma v délce ½ hodiny.

      Za prodloužení daného času je stanoven poplatek /viz Příloha -1-/.

14. V případě porušení tohoto provozního řádu může být uživatel z klubu vyloučen.

 

 

                    

 

                                    

                  

 

 

 

 
Proces zabral 0.0060 sekund času a 0.78MB paměti.